Zwroty / Reklamacje

ZWROTY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego rozdziału, klient będący jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wzór poniżej).

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta mają obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w
którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Pniewo 18B, 05-190 Nasielsk.

4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, chyba że sprzedawca nie poinformował konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i wzorze formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, powinni obchodzić się z produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego rozdziału, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

6. Jeżeli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, wybrali sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, to sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.

7. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach
konsumenta, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponoszą jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.

9. Termin czternastodniowy, w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, mogą odstąpić od umowy, liczy się:
     9.1. dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął produkt w posiadanie,
     9.2. dla umowy, która obejmuje wiele produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, jego partii lub części,
     9.3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów,
     9.4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w wypadku umowy sprzedaży:
     10.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
     10.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
     10.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
     10.4. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany

 

REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego przedsiębiorcą z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, za brak zgodności produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu określony przez sprzedawcę lub osoby
działające w jego imieniu jest dłuższy.
4. Zawiadomienia o braku zgodności produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mkemporium.pl lub pisemnie na adres: Pniewo 18B, 05-190 Nasielsk.

5. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.

6. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności produktu z umową, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

8. W przypadku reklamacji klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

9. Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia produktu przez sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową).

10. W związku z uzasadnioną reklamacją klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sprzedawca odpowiednio:
     a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia produktu,
     b) obniża cenę produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny,
     c) w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorcę na prawach konsumenta – zwraca im cenę produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do sprzedawcy na koszt sprzedawcy.

11. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

− data pisma oraz dane sprzedawcy,
− Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …….
− data zawarcia umowy lub odbioru produktu
− imię i nazwisko konsumenta, adres konsumenta, podpis konsumenta (w przypadku listu tradycyjnego).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium